Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Матеріали конференцій, конгресів, симпозіумів, тези доповідей:

 1. Мельник Ю. Б. Умови формування культури здоров’я дітей та юнацтва в інформаційному суспільстві / Ю. Б. Мельник // Духовна культура в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24-25 січ. 2002 р. / М-во культури і мистецтв України, Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2002. – С. 46 – 48.
 2. Мельник Ю. Б. Культура здоров’я учнів середніх загальноосвітніх закладів / Ю. Б. Мельник // Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття : проблеми теорії і практики : матеріали доп. на міжнар. наук.-практ. конф. (29-31 жовт. 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ком. України у справах сім’ї та молоді [та ін.]. – Ч. 2. – К., 2002. – С. 113 – 117.
 3. Мельник Ю. Б. Роль закладів освіти у формуванні культури здоров’я / Ю. Б. Мельник // Формування здорового способу життя студентської молоді : реалії та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 груд. 2002 р. / М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2003. – С. 36 – 38.
 4. Мельник Ю. Б. Модель школы культуры здоровья / Ю. Б. Мельник // Научно-методические и практические аспекты подготовки специалистов в современном техническом вузе : сб. науч. тр. междунар. науч.-метод. конф. /  М-во образов. Российской Федерации [та ін.]. – Белгород : БелГТАСМ, 2003. – Напр. 4. – Ч. 2. – С. 321 – 325.
 5. Мельник Ю. Б. Вплив соціальної і педагогічної інформації на формування культури здоров’я дітей та молоді / Ю. Б. Мельник // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 16-18 квіт. 2003 р. / М-во культури і мистецтв України, Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2003. – С. 51.
 6. Мельник Ю. Б. Сучасні проблеми управління процесом формування культури здоров’я в загальноосвітніх закладах / Ю. Б. Мельник // Управління в освіті : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 квіт. 2003 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр м-ва освіти і науки України [та ін.]. – Львів. : ДЦ МОНУ, 2003. – С. 37 – 38.
 7. Мельник Ю. Б. Формування культури здоров’я школярів системою організаційно-педагогічних засобів / Ю. Б. Мельник // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. пр. ІІ міжнар. конф., 22-23 трав. 2003 р. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2003. – Вип. 2. – С. 104 – 110.
 8. Melnik Y. Administrative aspects of formation the culture of health in average general educational establishments / Yuriy Melnik // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали V міжнар. наук. конф. студ. та асп., [9-10 жовт.] 2003 р. / Держ. ком. України з питань фізич. культури і спорту, Харк. держ. акад. фізич. культури [та ін.]. – Х. : ХДАФК, 2003. – С. 23.
 9. Мельник Ю. Б. Моніторинг процесу формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл / Ю. Б. Мельник // Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів : гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти : тези доп. І міжнар. наук.-практ. конф., [19-20 листоп. 2003 р.] / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України [та ін.]. – Х. : ОВС, 2003. – С. 63 – 64.
 10. Мельник Ю. Б. Гуманізація в соціокультурному просторі загальноосвітніх закладів як фактор впливу на здоров’я суб’єктів освітнього процесу / Ю. Б. Мельник, В. М. Шкуркіна // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук. конф. 21-22 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2003. – С. 74 – 75.
 11. Мельник Ю. Б. Філософські основи дефініції культури здоров’я / Ю. Б. Мельник // Методологія сучасних наукових досліджень : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ОВС, 2003. – Вип. 4. – С. 16.
 12. Мельник Ю. Б. Діалектика здоров’я / Ю. Б. Мельник // Всемирный Этический Форум «Единый мир – здоровый человек» : сб. тр. междунар. конгр., 27-30 апр. 2004 г. –  Ялта, 2004. – С. 214 – 216.
 13. Мельник Ю. Б. Уровни культуры здоровья / Ю. Б. Мельник // Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровья : материалы ХІІІ междунар. симп., 5-12 сент. 2004 г. / Акад. наук України, России [та ін.]. – Симферополь, 2004. – Кн. 2. – С. 397 – 399.
 14. Мельник Ю. Б. Феномен „культура здоров’я” (методологічний та методичний аспекти) / Ю. Б. Мельник // Всемирный Этический Форум „Этика и гуманизм” : сб. тр. междунар. конгр., 25 – 29 апр. 2005 г. – Алушта, 2005. – С. 177-179.
 15. Мельник Ю. Б. Аспекти вивчення феномена „культура здоров’я” / Ю. Б. Мельник // Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі : зб. матеріалів міжнар. конгр. „IV Слов’янські педагогічні читання”, 30 черв.–1 липн. [2005 р.] / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ, 2005. – С. 313 – 314.
 16. Мельник Ю. Б. Методологія дослідження культури здоров’я / Ю. Б. Мельник // Методологічні питання наукового дослідження в педагогіці та соціальній педагогіці : матеріали доп. теорет.-методол. конф., 27 лют. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ХОГОКЗ, 2007. – С. 39 – 41.
 17. Мельник Ю. Б. Класифікація основних чинників культури здоров’я школярів / Ю. Б. Мельник // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24-25 квіт. 2007 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2007. – С. 96.
 18. Мельник Ю. Б. Провідні положення формування культури здоров’я особистості / Ю. Б. Мельник // Наукові читання з педагогічних та соціально-педагогічних проблем : матеріали доп. наук.-практ. конф., 14 черв. 2007 р. /    М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ХОГОКЗ, 2007. – С. 28 – 30.
 19. Мельник Ю. Б. Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я школярів / Ю. Б. Мельник // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали міжнар. наук. конф., 22-23 лист. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури [та ін.]. – Х. : ХДАК, 2007. – С. 90 – 92.
 20. Мельник Ю. Б. Символ культури здоров’я / Ю. Б. Мельник // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квіт. 2008 р. / М-во культури і туризму України. – Х. : ХДАК, 2008. – С. 35 – 36.
 21. Мельник Ю. Б. Методологічні проблеми соціальних комунікацій у наукових дослідженнях / Ю. Б. Мельник // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : матеріали міжнар. наук. конф., 26-27 лют. 2009 р. / М-во культури і туризму України. – Х. : ХДАК, 2009. – С. 59 – 62.
 22. Мельник Ю. Б. Моделювання формування культури здоров’я особистості в соціально-педагогічній системі / Ю. Б. Мельник // Управління в освіті : тези доповідей ІV міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр м-ва освіти і науки України [та ін.]. – Львів. : ДЦ МОНУ, 2009. – С. 166 – 167.
 23. Мельник Ю. Б. Обрії культури здоров’я / Ю. Б. Мельник // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23-24 квіт. 2009 р. / М-во культури і туризму України. – Х. : ХДАК, 2009. – С. 75.
 24. Мельник Ю.Б. Психологічна культура педагогічних працівників як передумова формування культури здоров’я молоді / Ю.Б. Мельник // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. 7 квіт. 2011 р. – Х. : ХНПУ, 2011. – С. 149 – 151.
 25. Мельник Ю. Б. Психологічні технології як чинник управління навчальним процесом / Ю.Б. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. матеріалів I Міжвузівської наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2011 р. – Х. : ХНПУ; ХОГОКЗ, 2011. – С. 153 – 158.
 26. Мельник Ю. Б. Розвиток ідеї В. О. Сухомлинського про збереження здоров’я учнів загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах / Ю. Б. Мельник // Джерело педагогічної майстерності : Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : матеріали обл. пед. читань, 29 груд. 2003 р. / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. – Х. : ХОНМІБО, 2003. – № 1 (30). – С. 35 – 37.
 27. Мельник Ю. Б. Досвід реалізації педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі / Ю. Б. Мельник // Сучасний навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. – Х. : ХОНМІБО, 2006. – С. 94 – 96.