Навчально-методичні посібники, програми, методичні рекомендації:

 1. Мельник Ю. Б. Культура здоров’я : авт. прогр. спецкурсу для учнів І-ІІІ кл. / Ю. Б. Мельник, С. М. Свячена. – Х. : НВК № 12, 2000. – 21 с.
 2.  Мельник Ю. Б. Культура здоров’я : авт. прогр. факультативу для учнів 1-4 кл. / Ю. Б. Мельник. – Х. : ЕДЕНА, – 52 с.
 3. Мельник Ю. Б. Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів : навч.-метод. посіб. для кер. навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів, соц. працівників / Ю. Б. Мельник, С. М. Свячена. – Х. : ХДПУ, 2002. – 92 с.
 4. Мельник Ю. Б. Організація психологічних досліджень навчально-виховного процесу : навч.-метод. посіб. для практ. психологів / Ю. Б. Мельник. – Х. : НВК № 12, 2002. – 44 с.
 5. Мельник Ю. Б. Основи психотехнологій : робоча прогр. для студ. ВНЗ, слухачів ін-тів післядиплом. освіти, ФПК, кер. навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХДПУ, 2002. – 48 с.
 6. Мельник Ю. Б. Методичні рекомендації щодо впровадження системи педагогічних засобів формування культури здоров’я учнів у навчально-виховний процес : метод. реком. для кер. навч. закл., учителів, вихователів, соц. працівників / Ю. Б. Мельник. – Х. : НВК № 12, 2003. – 16 с.
 7. Мельник Ю. Б. Тестові різнорівневі завдання з програми факультативного курсу „Культура здоров’я” для учнів початкових класів : метод. реком. для вчителів факульт. курсу „Культура здоров’я” / Ю. Б. Мельник. – Х. : НВК № 12, 2004. – 32 с.
 8. Мельник Ю. Б. Організаційно-методичний інструментарій педагогічної технології формування культури здоров’я у початковій школі : навч.-метод. посіб. для кер. навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів / Ю. Б. Мельник. – Х. : НВК № 12, 2004. – 44 с.
 9. Мельник Ю. Б. Психолого-педагогічний супровід становлення компетентності культури здоров’я молодшого школяра (предметна та загальна компетентність особистості учня) : метод. посіб.-інструментарій для вчителів, вихователів, практ. психологів / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2006. – 44 с. – (Бібліотека ХОГОКЗ. – Сер. : Школа Культури Здоров’я. – Вип. 1.).
 10. Мельник Ю. Б. Базиси культури здоров’я : робоча прогр. курсу для студ. ВНЗ, слухачів ін-тів післядипломної освіти, ФПК / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2007. – 16 с. – (Бібліотека ХОГОКЗ. – Сер. : Школа Культури Здоров’я. – Вип. 2.).
 11. Мельник Ю. Б. Основи психотехнологій : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Б. Мельник / Харк. нац. пед. ун-т. – Х. : ХОГОКЗ, 2007. – 60 с.
 12. Мельник Ю. Б. Управління і організація освітнього процесу з орієнтацією на збереження та зміцнення здоров’я учнів : навч.-метод. посіб. для кер. навч. закл., пед. працівників, тренерів / Ю. Б. Мельник, Л. Г. Огнений, С. М. Свячена ; за заг. ред. Ю. Б. Мельника. –Х. : ХОГОКЗ, 2007. – 32 с.
 13. Соціально-педагогічна практика в ЗНЗ : навч.-метод. посіб. для студ.-практикантів зі спец. „соціальна педагогіка” / В. В. Костіна, Ю. Б. Мельник, С. О. Микитюк, К. В. Яресько ; Харк. нац. пед. ун-т. – Х., 2008. – 32 с.
 14. Соціально-педагогічна практика : навч.-метод. посіб. для студ. 5 курсу зі спец. „соціальна педагогіка” / В. В. Костіна, Ю. Б. Мельник, С. О. Микитюк, О. П. Могилка, К. В. Яресько ; Харк. нац. пед. ун-т. – Х. : ХНПУ, 2010. – 68 с.
 15. Мельник Ю. Б. Основи психотехнологій : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. вищих навч. закладів / Ю. Б. Мельник. – 3-е вид. (перероб. і доп.). – Х. : ХНПУ, 2011. – 64 с.
 16. Мельник Ю. Б. Теорія та методика організації психолого-педагогічної взаємодії : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. вищих навч. закладів / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХНПУ, 2011. – 32 с.