Статті у наукових журналах, затверджених ВАК України

 1. Мельник Ю. Б. Формування культури здоров’я як необхідної умови гармонійного розвитку школярів / Ю. Б. Мельник // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2001. – Вип. 7. – С. 139 – 147.
 2. Мельник Ю. Б. Концепція формування культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу / Ю. Б. Мельник // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ОВС, 2002. – Вип. 23. – С. 123 – 127.
 3. Мельник Ю. Б. Формування культури здоров’я учнів початкової школи / Ю. Б. Мельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2002. – Вип. 23. – С. 37 – 49.
 4. Мельник Ю. Б. Школа культури здоров’я: Методичні рекомендації щодо системи педагогічних засобів формування культури здоров’я учнів (з досвіду роботи НВК № 12 м. Харкова) / Ю. Б. Мельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2002. – Вип. 24. – С. 30 – 38.
 5. Мельник Ю. Б. Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи практичного психолога / Ю. Б. Мельник // Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освіт.-метод. журнал. – 2003. – № 2-3. – С. 126 – 132.
 6. Мельник Ю. Б. Організація процесу формування культури здоров’я – одне з найпріоритетніших завдань закладів освіти / Ю. Б. Мельник // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Короленка. – Полтава, 2003. – Вип. 1-2 (28/29). – С. 80 – 83. – (Сер. : Педагогічні науки).
 7. Мельник Ю. Б. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо збереження здоров’я дітей в умовах сучасного розвитку освіти в Україні / Ю. Б. Мельник, В. М. Шкуркіна // Наукові записки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 2. – С. 138 – 142. – (Сер. : Педагогічні науки).
 8. Мельник Ю. Б. Особливості формування культури здоров’я: модель культури здоров’я особистості учня / Ю. Б. Мельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – Вип. 11. – С. 37 – 46.
 9. Мельник Ю. Б. Критерії та показники рівнів сформованості основ культури здоров’я у дітей молодшого шкільного віку / Ю. Б. Мельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – Вип. 12. – С. 34 – 39.
 10. Мельник Ю. Б. Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі / Ю. Б. Мельник // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2007. – Вип. 21. – С. 234 – 241.
 11. Мельник Ю. Б. Соціально-педагогічна система формування культури здоров’я школярів / Ю. Б. Мельник // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : наук.-метод. журнал. – К., 2008. – № 1. – С. 50 – 56.
 12. Мельник Ю. Б. Моніторинг соціально-педагогічної системи формування культури здоров’я школярів / Ю. Б. Мельник // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартал. наук.-практич. журнал. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2009. – № 2. – С. 90 –
 13. Мельник Ю. Б. Упровадження соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі / Ю. Б. Мельник // Соціальна педагогіка : теорія і практика : наук.-метод. журнал. – Луганськ : ЛНПУ, „Альма-матер”, 2009. – № 3. – С. 67 – 76.
 14. Мельник Ю. Б. Формування культури здоров’я молодших школярів: експериментальне дослідження / Ю. Б. Мельник // Новий колегіум : наук.-інформ. журнал. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – №. 5 (54). – С. 35 –
 15. Мельник Ю. Б. Моделювання соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров’я школярів / Ю. Б. Мельник // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2011. – Вип. 33. – С. 233 – 242.
 16. МельникЮ. Б. Класифікація понять „здоров’я” на підґрунті системного підходу / Ю. Б. Мельник // Вісн. Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна: зб. наук. пр. – Х. : ХНУ, 2011. – Вип. 951. – С. 76 – 81. (Сер. : Валеологія : Сучасність і майбутнє).